INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ W 2021 ROKU

SPORZĄDZONA PRZEZ CANAL+ POLSKA S.A.

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Zgodnie z art. 27c w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U z 2022, poz. 2587 ze zm.) do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy obowiązani są miedzy innymi podatnicy, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

2. Canal+ Polska S.A. (dalej: „Spółka” lub „Canal+”) należy do tej grupy podatników i z tego powodu Spółka zobowiązana jest do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

3. Niniejszy dokument stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych i zawiera informację o realizowanej przez Spółkę strategii podatkowej w roku podatkowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2021 roku a zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

4. Jednocześnie 2021 rok jest drugim rokiem, za który Spółka sporządziła i przekazuje do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej.

 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I PROWADZONEJ PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

5. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym mającym siedzibę w Warszawie, podlegającym obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce. Spółka nie posiada oddziałów ani przedstawicielstw poza granicami Polski.

6. Dane dotyczące Spółki:

 • nazwa pełna: Canal+ Polska Spółka Akcyjna
 • adres: Al. gen. Wł. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa
 • KRS: 0000469644
 • REGON: 010175861
 • NIP: 5210082774
 • kapitał zakładowy: 441 176 000,00 złotych
 • przychody podatkowe za 2021 r.: 2 407 831 285,99 złotych
 • dochód podatkowy za 2021 r.: 146 390 276,80 złotych.

 

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7. Spółka prowadzi szeroko pojętą działalność w zakresie usług medialnych. Spółka jest przede wszystkim operatorem platformy satelitarnej, oferującej pakiety telewizji, które obejmują zarówno własne kanały telewizyjne, jak i kanały podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu premium.

8. Spółka jest również wiodącym producentem kanałów telewizyjnych segmentu premium oraz kanałów tematycznych oferującym unikalne połączenie treści programowych segmentu premium, z użyciem nowatorskiej technologii i szerokiej sieci dystrybucji.

9. Dzięki swoim własnym kanałom telewizyjnym premium pod marką CANAL+ oraz starannie wyselekcjonowanym kanałom premium podmiotów trzecich, Spółka oferuje swoim klientom najbogatszą ofertę związaną z telewizją premium na polskim rynku płatnej telewizji, pod względem różnorodności, liczby premier, wyłącznej dostępności oraz jakości dźwięku i obrazu.

10. W maju 2020 roku Spółka uruchomiła CANAL+ online, którą z sukcesem rozwijała w trakcie 2021 roku. Usługa ta oferuje dostęp do kanałów linearnych i nielinearnych treści programowych na żądanie, takich jak filmy, seriale, wydarzenia sportowe, lifestyle, treści programowe skierowane do dzieci przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

11. Za pośrednictwem spółki córki – Kino Świat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka jest również zaangażowana w dystrybucję filmów.

 

IV. PODEJŚCIE SPÓŁKI DO REALIZACJI WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

12. Spółka jest odpowiedzialnym podmiotem gospodarczym, podchodzącym w sposób profesjonalny do wypełniania wszelkich obowiązków publicznoprawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów prawa podatkowego. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego stanowi dla Spółki istotny aspekt prowadzonej działalności gospodarczej. Zarząd oraz kierownictwo Spółki sprawują nadzór na prawidłowością opracowanej strategii podatkowej w celu dochowania należytej staranności i zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki.

13. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza następujące rodzaje podatków:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek źródłowy w związku z wypłatą należności podmiotom zagranicznych – zarówno osobom fizycznym jak i osobom prawnym,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych przez Spółkę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zleceń i umów o dzieło, także w związku z nabywaniem praw własności intelektualnej,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od nieruchomości – podatek od nieruchomości Spółka rozlicza od 2021 roku.

 

14. Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, największy udział w płaconych przez Spółkę podatkach ma podatek dochodowy od dochodu generowanego przez Spółkę, podatek od towarów i usług oraz podatek źródłowy z tytułu wypłacanych podmiotom zagranicznym należności. Z tego powodu Spółka szczególną uwagę przykłada do zasad rozliczenia właśnie tych rodzajów podatków.

 

V. PROCESY ORAZ PROCEDURY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE

V.I Zagrożenia podatkowe występujące u podatnika lub w jego branży oraz określenie podejścia organizacji do ograniczania ryzyka podatkowego

15. Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykami związanymi z prawidłowym rozliczeniem należności publicznoprawnych, w tym w szczególności podatków. Częste zmiany przepisów prawa podatkowego, niejasne i nieprecyzyjne regulacje podatkowe, a także niejednolite stanowiska organów podatkowych oraz zmienne orzecznictwo sądów administracyjnych, generują ryzyka podatkowe oraz wpływają na ich poziom.

16. Spółka ma na uwadze i na bieżąco analizuje możliwość eliminacji wystąpienia ryzyk na gruncie rozliczanych podatków związanych z:

 • prawidłowym rozpoznaniem właściwej stawki podatku od towarów i usług,
 • terminowym i prawidłowym rozpoznawania przychodu podatkowego,
 • prawidłowym zakwalifikowaniem wydatków do kosztów podatkowych oraz momentem ujęcia wydatku w kosztach podatkowych,
 • weryfikacją zagranicznych kontrahentów i gromadzeniem niezbędnych dokumentów do zastosowania odpowiednich stawek podatku źródłowego.

 

17. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Spółka dochowuje należytej staranności w procesie definiowania poszczególnych ryzyk oraz wyznaczania zakresu odpowiedzialności poszczególnych jednostek/pracowników Spółki w czynnościach związanych z eliminacją zdiagnozowanych ryzyk. Poniżej prezentowane są mechanizmy identyfikacji i minimalizacji ryzyk podatkowych, które mogą wystąpić w Spółce.

 

V.II Poziom ryzyka podatkowego

18. Spółka, jak również Grupa kapitałowa, do której należy Spółka, dąży do osiągnięcia wysokiego poziomu pewności rozliczeń podatkowych i nie akceptuje działań, rozwiązań, czy transakcji, które niosłyby za sobą istotne ryzyko nieprawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych lub zakwestionowania prawidłowości przyjętych przez Spółkę zasad rozliczeń podatkowych. W związku z tym Spółka w szczególności:

 • nie zawiera transakcji, które nie mają celów i uzasadnienia biznesowego,
 • nie współpracuje z kontrahentami, których wiarygodność budzi wątpliwości, w szczególności Spółka nie współpracuje z podmiotami mającymi siedzibę w krajach lub na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

19. Jednocześnie, Spółka podejmuje szereg działań w celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, do których można zaliczyć w szczególności:

 • przeprowadzanie weryfikacji potencjalnych kontrahentów w celu ustalenia ich wiarygodności oraz wypełniania przez nich wymogów prawa, w szczególności prawa podatkowego,
 • gromadzenie dokumentów niezbędnych do prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych, takich jak chociażby certyfikaty rezydencji zagranicznych kontrahentów Spółki,
 • ustalanie cen realizowanych transakcji na warunkach rynkowych – w tym w ramach współpracy z podmiotami powiązanymi,
 • podejmowanie działań mających na celu wyjaśnienie lub wyeliminowanie powstałych wątpliwości prawnopodatkowych związanych z realizowanymi transakcjami.

 

V.III Przyjęte przez Spółkę procesy i procedury podatkowe

20. Przede wszystkim w celu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych Spółka wdrożyła szereg procedur i procesów, których celem jest zapewnienie prawidłowego wykonania nałożonych na Spółkę obowiązków podatkowych. Do najważniejszych, wdrożonych przez Spółkę procedur, mających na celu prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych, należą:

 • instrukcja korzystania z aplikacji WEBCON,
 • procedura zakładania i zmiany danych dostawcy/odbiorcy w systemie księgowym,
 • procedura zaciągania zobowiązań, akceptacji kosztów i zawierania umów („Ład Korporacyjny”),
 • zasady regulowania zobowiązań kontraktowych w prawidłowych terminach, w szczególności zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 • procedura dotycząca obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych,
 • procedura zasad dochowania należytej staranności w zakresie weryfikacji statusu kontrahentów jako rzeczywistych właścicieli wypłacanych przez Spółkę należności,
 • zasady dotyczące sporządzania dokumentacji z podmiotami powiązanymi,
 • kodeks antykorupcyjny.

 

21. W Spółce obowiązują zasady obiegu dokumentów. Dodatkowo, w czerwcu 2021 roku Spółka wprowadziła instrukcję korzystania z aplikacji WEBCON, która od strony technicznej opisuje zasady elektronicznego obiegu faktur. Od strony podatkowej obowiązujące w Spółce zasady obiegu dokumentów mają zwiększyć nadzór na fakturami dokumentującymi zakup przez Spółkę towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz powiązanie tych faktur ze składanymi przez Spółkę zamówieniami. W konsekwencji obowiązujące w Spółce zasady obiegu dokumentów mają zwiększyć bezpieczeństwo także w zakresie prawidłowego ujmowania ponoszonych przez Spółkę wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodu oraz prawidłowego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu tych zakupów.

 

V.IV Podział kompetencji i odpowiedzialności w ramach wypełniania obowiązków podatkowych

22. Spółka, jako jeden z największych podmiotów w kraju, posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną, w ramach której konieczny był podział funkcji i kompetencji pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne, tak, aby minimalizować ryzyka nieprawidłowych rozliczeń podatkowych. W ramach Spółki należy wyróżnić następujący podział funkcji i kompetencji:

 • Zarząd – ogólny nadzór nad prawidłowością i rzetelnością rozliczeń podatkowych,
 • pracownicy działów merytorycznych – odpowiedzialność za prawidłowość opisu transakcji i uzyskanie od kontrahentów odpowiednich dokumentów, niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zobowiązań podatkowych,
 • pracownicy działu finansowego – odpowiedzialność za prawidłowość księgowań oraz rozliczeń podatkowych, a także za weryfikację dokumentów uzyskanych przez działy merytoryczne w zakresie rozliczeń podatkowych.

 

23. Oprócz wdrożenia odpowiednich procesów/procedur oraz podziału funkcji i kompetencji pomiędzy poszczególnymi działami Spółki, Spółka dba również o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych jej pracowników w zakresie niezbędnym do wypełniania zobowiązań podatkowych. W tym celu organizowane są okresowe szkolenia działu finansowego Spółki.

24. Niezależnie od powyższych szkoleń, Spółka przeprowadza również wewnętrzne szkolenia i instruktarze dla pracowników innych działów, w szczególności działów merytorycznych, odpowiedzialnych za zawieranie i rozliczanie umów, działania marketingowe, gdyż to właśnie pracownicy tych działów w pierwszej kolejności mają identyfikować transakcje wpływające na prawidłowość rozliczeń podatkowych Spółki. 

 

V.V Działania nakierowane na prawidłowe rozliczenie transakcji

25. Realizując wszystkie przedsięwzięcia biznesowe, Spółka jednocześnie analizuje ich konsekwencje podatkowe tak, aby wybrać prawidłowy sposób rozliczeń podatkowych tych transakcji.

26. W tym celu Spółka wprowadziła sformalizowany obieg dokumentów, który obejmuje wszystkie działy zaangażowane w zawarcie, realizację i rozliczenie transakcji, poczynając od działów merytorycznych, przez dział prawny, a także dział finansowy. Pracownicy działów merytorycznych odpowiedzialni są za opis transakcji, prawidłowe jej udokumentowanie i przedstawienie wszelkich wyjaśnień dla pracowników pozostałych działów, w szczególności działu prawnego i finansowego. Dzięki zaangażowaniu na wstępnym etapie pracowników działów merytorycznych, pozostałe działy odpowiedzialne za rozliczenie podatkowe mają niezbędne dane do prawidłowej oceny i rozliczenia transakcji na gruncie podatkowym.

27. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości rozliczenia podatkowego transakcji, Spółka podejmuje działania mające doprowadzić do wyjaśnienia powstałych niejasności. Ocena zasad rozliczenia transakcji może przybierać różne formy, zależne od poziomu skomplikowania transakcji, rozbieżności w zakresie stanowisk organów podatkowych, czy wyroków sądowych. Podejmowane działania w celu minimalizacji ryzyk podatkowych i prawidłowego rozliczenia transakcji na gruncie podatkowym mogą przybierać różną formę, w tym w szczególności:

 • analiza skutków podatkowych transakcji realizowana przez pracowników działu finansowego w drodze weryfikacji stanowisk organów podatkowych, orzecznictwa sądów administracyjnych, czy stanowisk ekspertów w źródłach powszechnie dostępnych w przestrzeni publicznej, kontakty z infolinią podatkową, etc.,
 • współpraca z zewnętrznymi konsultantami i doradcami podatkowymi, którzy na podstawie analizy przekazanych przez Spółkę dokumentów, informacji i danych przedstawiają zasady rozliczeń podatkowych wraz z rekomendacjami dalszego postępowania,
 • wystąpienie z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych w celu uzyskania jednoznacznego stanowiska władz podatkowych co do konsekwencji planowanej lub realizowanej transakcji, w celu uzyskania ochrony prawnej, która wiąże się z wydaniem dla Spółki indywidualnej interpretacji prawa podatkowego; dosyć często Spółka występuje o wydanie interpretacji podatkowych w stosunku do transakcji, które są dopiero w fazie projektowej, gdyż celem Spółki jest ustalenie jasnych i precyzyjnych zasad rozliczeń transakcji jeszcze przed ich realizacją.

 

28. Niezależnie od podejmowanych działań zmierzających do prawidłowej oceny skutków podatkowych realizowanych przedsięwzięć biznesowych, Spółka jest również w stałym, bieżącym kontakcie z organami podatkowymi. Bieżące kontakty z pracownikami właściwego dla Spółki Urzędu Skarbowego obejmują wyjaśnianie wszelkich wątpliwości pracowników aparatu skarbowego związanych ze składanymi deklaracji i rozliczanymi podatkami, a także ustalenia kwestii technicznych związanych ze składanymi deklaracjami i korektami, ujęcie poszczególnych transakcji w tych dokumentach, etc. Spółka głównie kontaktuje się z właściwym dla niej Pierwszym Mazowieckim Urzędem Skarbowym w Warszawie a dodatkowo – w zakresie podatku źródłowego – również z Lubelskim Urzędem Skarbowym.

 

V.VI Zaangażowanie nowych technologii w rozliczenia podatkowe

29. Spółka działając przede wszystkim na rynku detalicznym zaangażowana jest w dużą liczbę transakcji o niskiej wartości jednostkowej. W celu prawidłowego rozliczanie tego typu transakcji Spółka stosuje specjalne narzędzia informatyczne – oprogramowanie – które na bieżącą nalicza należne Spółce wynagrodzenie za świadczone usługi telewizyjne, które to dane są podstawą do rozliczeń podatkowych.

30. Zaangażowanie zaawansowanych narzędzi informatycznych pozwala na minimalizację ryzyka popełnienia błędów przy rozliczeniach, w tym błędów podyktowanych czynnikiem ludzkim, a tym samym ogranicza ryzyko nieprawidłowego rozliczenia zobowiązań podatkowych Spółki.

31. Niezależnie od powyższego, dział informatyczny Spółki na bieżąco monitoruje prawidłowość działania wszystkich rodzajów oprogramowania funkcjonującego w Spółce, aktualizuje i upgraduje to oprogramowanie, a także wspiera dział finansowy w bieżącym generowaniu danych niezbędnych do rozliczeń podatkowych Spółki.

 

VI. INFORMACJA O STOSOWANYCH DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

32. Spółka jest na bieżąco w kontakcie z właściwym dla niej Urzędem Skarbowym, niemniej jednak w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Spółka nie stosowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

33. Jednocześnie Spółka nie wyklucza w przyszłości podejmowania działań zmierzających do realizacji dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

VII. INFORMACJE ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 86A § 1 PKT 10 ORDYNACJI PODATKOWEJ, Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ.

VII.I Realizacja obowiązków podatkowych

34. Spółka wywiązuje się ze wszystkich obowiązków podatkowych w wymaganych terminach i w prawidłowej wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności Spółka składa w terminach ustawowych odpowiednie deklaracje, informacje i zeznania podatkowe, a także terminowo wpłaca wszystkie należne podatki. W szczególności rozliczenia podatkowe przedstawiają się w następujący sposób:

 • podatek od towarów i usług

  W zakresie podatku od towarów i usług Spółka przede wszystkim ustala właściwe stawki podatku na poszczególne rodzaje świadczonych usług – usługi telewizyjne opodatkowane są stawką 8%, zaś pozostałe usługi, w tym VOD, objęte są stawką w wysokości 23%.

  Od strony podatku naliczonego Spółka weryfikuje status jej kontrahentów, sprawdza czy kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, jak również czy podany przez niego rachunek bankowy znajduje się na tzw. białej liście.

  W zakresie podatku od towarów i usług Spółka rozlicza się za okresy miesięczne, składając deklaracje JPK-V7M.

   

 • podatek dochodowy od osób prawnych

  Na gruncie podatku dochodowego Spółka w szczególności skupia się nad prawidłowym okreleniem momentu powstania przychodu podatkowego oraz prawidłowym rozliczeniem kosztów podatkowych.

  W związku z wypełnianiem obowiązków w zakresie podatku dochodowego Spółka składa zeznanie roczne na formularzu CIT-8. W trakcie roku Spółka terminowo rozlicza zaliczki na podatek dochodowy.

   

 • podatek źródłowy od wypłacanych należności zagranicznym kontrahentom

  Spółka jako podmiot działający na rynku medialnym nabywa w szerokim zakresie prawa do różnego rodzaju utworów audiowizualnych. Przede wszystkim Spółka nabywa prawa do licencji do kanałów telewizyjnych tworzonych przez inne podmioty, filmów i seriali dostępnych w kanałach telewizyjnych tworzonych przez Spółkę, a także w systemie VOD, prawa do transmisji wydarzeń sportowych, etc.

  W związku z wypłacanymi należnościami Spółka jest płatnikiem podatku pobieranego u źródła w Polsce. W celu ustalenia prawidłowej stawki podatku źródłowego Spółka uzyskuje od kontrahentów odpowiednie dokumenty, w szczególności certyfikaty rezydencji, oświadczenia o statusie kontrahenta jako rzeczywistego właściciela wypłacanych należności, dokumenty finansowe kontrahenta, etc. i na ich podstawie stosuje odpowiednie postanowienia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub też zwolnienia przewidziane w polskich przepisach. Cześć transakcji związanych z wypłatą należności licencyjnych jest weryfikowana przez zewnętrznych doradców podatkowych, którzy oceniają status kontrahenta Spółki jako rzeczywistego właściciela wypłacanych przez Spółkę należności.

  Analogiczne zasady Spółka stosuje w przypadku wypłaty dywidend swoim akcjonariuszom.

  W związku z realizacją obowiązków płatnika podatku źródłowego Spółka sporządza i składa właściwym organom podatkowym deklaracji PIT-8AR oraz CIT-10Z, jak również informacje podatkowe na formularzach IFT-1R oraz IFT-2R.

   

 • podatek dochodowy od osób fizycznych

  Spółka jest również płatnikiem zaliczek na podatek dochodowym od osób fizycznych w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom zatrudnionym przez Spółkę na podstawie umów o pracę, współpracującym ze Spółką na podstawie umów zlecenia i o dzieło, a także z tytułu wypłaty wynagrodzenia za nabywane prawa majątkowe od osób fizycznych.

  Spółka – w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – prawidłowo ustala wysokość przychodów, moment powstania tego przychodu tak, aby zaliczki na podatek dochodowy zostały rozliczone w prawidłowej wysokości i odprowadzone na rachunek organów podatkowych we właściwym terminie.

  W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Spółka składa roczną deklarację na formularzu PIT-4R, PIT-8AR oraz sporządza i wysyła informacje podatkowe na formularzu PIT-11 i PIT-8C.

   

35. W przypadku wykrycia jakichkolwiek błędów czy nieprawidłowości w złożonych deklaracjach, informacjach czy zeznaniach podatkowych, Spółka niezwłocznie sporządza i składa niezbędne korekty. Pomimo, że obowiązujące w 2021 roku regulacje nie wymagały składania wyjaśnień co do przyczyn złożenia korekt, to stosowaną przez Spółkę od wielu lat praktyką jest właśnie precyzyjne poinformowanie władz podatkowych o przyczynach korekty i jej konsekwencjach. Celem Spółki jest bowiem zapewnienie jak największej transparentności realizowanych przez nią rozliczeń podatkowych i uniknięcie sytuacji, w której jakiekolwiek rozliczenia mogłyby budzić wątpliwości władz podatkowych.


VII.II Informacje o schematach podatkowych

36. W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Spółka przekazała Szefowi KAS trzy informacji o realizowanych schematach podatkowych na formularzu MDR-1. Wszystkie formularze MDR-1 dotyczyły podatku źródłowego i rozliczeń z podmiotami zagranicznymi. Złożone informacje były korektami wcześniej złożonych formularzy MDR-1.

37. Oprócz wyżej wymienionych zdarzeń Spółka nie wykonała żadnych innych transakcji, które stanowiłyby schemat podatkowy.

 

VIII. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU ART. 11A UST. 1 PKT 4 USTAWY O CIT, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI, USTALONYCH NA PODSTAWIE OSTATNIEGO ZATWIERDZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, W TYM PODMIOTAMI NIEBĘDĄCYMI REZYDENTAMI PODATKOWYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

38. W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Spółka nie realizowała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATNIKA LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W ROZUMIENIU ART. 11A UST. 1 PKT 4.

39. W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Spółka nie planowała, ani nie dokonała działań restrukturyzacyjnych, mających wpływ na wysokość zobowiązań podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

X. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O WYDANIE OGÓLNEJ INTERPRETACJI PODATKOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 14A § 1 ORDYNACJI PODATKOWEJ

40. W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 

XI. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O WYDANIE INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14B ORDYNACJI PODATKOWEJ.

41. Spółka dla potrzeb sporządzenia niniejszej informacji uznała, że złożyła tyle wniosków ile uzyskała interpretacji prawa podatkowego – nawet jeżeli formalnie w jednym formularzu była zawarta więcej niż jedna interpretacja. W związku z tym w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Spółka złożyła 4 wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

42. Złożone przez Spółkę wnioski o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczyły następujących podatków:

 • podatek pobierany u źródła – 1 wnioski o wydanie interpretacji prawa podatkowego,
 • podatek od towarów i usług – 1 wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 wnioski o wydanie interpretacji prawa podatkowego.

 

XII. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH DOTYCZĄCYCH UZYSKANIA WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 42A USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.

43. W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Spółka nie złożyła żadnych wniosków dotyczące uzyskania wiążącej informacji stawkowej.

 

XIII. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WNIOSKACH O UZYSKANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 7D UST. 1 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2008 R. O PODATKU AKCYZOWYM (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 143, ZE ZM.)

44. W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Spółka nie złożyła żadnych wniosków o uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, ze zm.).

 

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ WSKAZANYCH W AKTACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11J UST. 2 I NA PODSTAWIE ART. 23V UST. 2 USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ W OBWIESZCZENIU MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYDANYM NA PODSTAWIE ART. 86A § 10 ORDYNACJI PODATKOWEJ

45. W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

46. Z uwagi na wymagania wynikające z wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2021 roku art. 11o ust. 1a i ust. 1b ustawy o CIT, Spółka w 2021 roku weryfikowała również, czy przy transakcjach, których wartość przekraczała kwotę 500.000,00 złotych rzeczywisty właściciel nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Powyższe regulacje zostały jednak uchylone z mocą wsteczną począwszy od dnia ich wprowadzenia, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 

 

Pobierz dokumenty:

INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ W 2021 ROKU SPORZĄDZONA PRZEZ CANAL+ POLSKA S.A. (PL)

INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ W 2021 ROKU SPORZĄDZONA PRZEZ CANAL+ POLSKA S.A. (ENG)

INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ W 2020 ROKU SPORZĄDZONA PRZEZ CANAL+ POLSKA S.A. (PL)